پرسه در صحرا مثالِ باد
در مسیر باد مثالِ شن
شاکی از دنیا مثالِ خود،مثالِ گل
آفرین بر تو که می دانی رهایی هست
وای بر تو که می دانی و رسوایی
آفرین بر تو که می خوانی مُرادت را
وای بر تو که صدایت از ته چاهیست
پ.ن:کلمه‌ها تا توی دهانم بالا می‌آیند اما به زبانم که میرسند،کسی پسشان میزند.