موقعیت۱

-الو؟

+سلام

-سلام

+خوآب بودی؟

-بله!؟

+خواب بودی؟

-شما؟

+جُدا!

-[هنگ کردن،پردازش،خنده]من خوآهرشم،الان میگم خودش بیاد.

موقعیت۲

فامیلیِ مسآفر را "گوگول آبادی" در نظر بگیرید:دی

-الو؟

+سلام،شما خوآهرِ گوگول آبادی هستی؟

-[وقتی من خودِ گوگول آبادیَم،چطور میتونم خوآهرشم باشم؟!اوه،،شاید منظورش اخویه..]بفرمایید؟

+بْلا بْلا بْلا...

...

پ.ن:اخوی توی خآنه مدام از "جُدا" حرف میزند.فامیلیِ جُدا،جداخانی است.جداخانی دوست اخوی است.

پ.ن۲:من فکر میکردم ما آخرین نسلِ "با فامیلی صدا زدن" بودیم!