همین رفتارای اطرآفیان بآعث میشه من مثل آب خوردن احساسمو بذارم کنار.ینی فک میکنن سرکوب کردن سخته؟:/

نق میزنن،سعی میکنی راضی نگهشون داری،دور ورشون میداره.

+آدم اشتبآه میکنه..روش قدیمی رو ادامه میدیم!

+کاش بتونم یکم دیگه سآکت بمونم،نبآید کار دست خودم بدم.