باورم نمیشه که امشبُ بیدار موندم.با مسئله "به همه چیز فکر کردن" کنار اومدم.میدونم که قرار هر روز،هر ساعت، هر لحظه تغییر کنم،اما دیگه ‌نمی‌ترسم.از این به بعد سعی نمیکنم خودم باشم.از این به بعد خودمم.
پ.ن:به وقت خداحافظی با آخرین بهآر