+شما کار خودتونُ بکنید،اگه نشدم به...؟

+به...؟

+بگین؟

+چرا اینجوری نگاه می‌کنین؟!جواب بدین:/

+عه!به جهنم دیگه:/پ.ن:دآغان این چه وضعه بیان کردنه؟کل کلاس رفت رو هوا-__-