وقتی این موقع شب (یا حتی صبح) میرم تو آشپزخونه غیر از سوپ و یه بسته ساقه طلایی چیزه دیگه‌ای گیرم نمیاد:/

+معلومه که سآقه طلاییُ انتخاب میکنم.