از وقتی تصمیم گرفتم وزنمُ دوکیلو ببرم بالا یه کیلو اومده پایین.

+تاداااااا