توضیح:این قسمت به تدریج آپ میشه.
معرفی فیلمها صرفا بر اساسِ سلیقه "مسآفر" هست و به معنی "قشنگ" بودن حتمی اونا نیست.

A) Loen The Professional 1994

Stars: Jean Reno,Gary Oldman,Natalie Portman