"آدم ها قدرتشآن را از چیزهای مختلفی میگیرند.من هنوز هم بخش اعظم قدرتم را از انزوا گرایی میگیرم و هرگاه منبع قدرتی را قوی تر بیابم،از آن دست خواهم کشید."


پ.ن:معمولن با نام x-md در دآمنه های مختلف علی الخصوص بلاگفا حضور داشته ام و اینجا احتمالن باید وبلاگ یازدهم یا دوازدهم باشد.